fbpx

General travel conditions

Algemene reisvoorwaarden Hanzebeeld

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reizen zoals beschreven op www.hanzebeeld.nl

Artikel 1. definities:

In deze algemene reisvoorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis.

Hanzebeeld, gevestigd te Roggestraat 3, 6981 BJ Doesburg, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 86626892, hierna te noemen: “Hanzebeeld”.

Reisovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt op het moment dat de door de reiziger verstrekte opdracht door”Hanzebeeld” wordt ontvangen, waardoor “Hanzebeeld” zich jegens de reiziger verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van tevoren georganiseerde reis.

Reiziger: de partij met wie “Hanzebeeld” een reisovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan de algemene reisvoorwaarden

Reserveringsformulier: een door “Hanzebeeld” opgesteld (digitaal) formulier waarmee de reiziger het verzoek indient hem een georganiseerde reis te verschaffen, onder de bij “Hanzebeeld” geldende reisvoorwaarden.

Artikel 2. totstandkoming van de reisovereenkomst:

De reservering van een reis is definitief als het (digitale) boekingsformulier door “Hanzebeeld” ontvangen is. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van “Hanzebeeld”. Degene die een reis boekt voor andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. Bij het aanmelden van een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3. betaling:

Na reservering dient een aanbetaling plaats te vinden van 45% van de totale reissom. Uiterlijk zes weken voor vertrek dient het restant van de reissom te worden voldaan. Wanneer boeking plaatsvindt voor een reis die binnen zes weken vertrekt, dan vindt betaling van de gehele reissom bij de boeking plaats. Is de reiziger in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de reiziger. Indien de reiziger niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij over de hoofdsom rente verschuldigd ten bedrage van 1% per maand over iedere maand of een gedeelte van een maand der vertraging. Bovendien is hij gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15 % van het gevorderde, met een minimum van € 50,-.

Artikel 4. reissom:

De gepubliceerde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen van “Hanzebeeld” zijn omschreven. De hoogte van de gepubliceerde reissommen is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij “Hanzebeeld” bekend waren op het moment van het maken van de publicatie. “Hanzebeeld” behoudt zich het recht voor om bij ingrijpende prijsstijgingen de reissom te verhogen. De reiziger wordt hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen 8 dagen schriftelijk te annuleren.

Artikel 5. wijzigingen door de reiziger:

Eventuele wijzigingen die ontstaan na toezending van het boekingsformulier zullen, tot 28 dagen voor vertrek, voor zover mogelijk worden aangebracht en schriftelijk door “Hanzebeeld” worden bevestigd. Bij wijzigingen wordt een bedrag van € 15, – per boeking in rekening gebracht. Vanaf 28 dagen voor de dag van vertrek zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.

Artikel 6. wijzigingen door “Hanzebeeld”:

 1. Bij onvoldoende deelname behoudt “Hanzebeeld” zich het recht voor om een reis te annuleren. Vanzelfsprekend krijgt u het reeds aanbetaalde deel dan direct teruggestort. Eén dag na de vermelde sluitingsdatum voor de reis ontvangt de reiziger bericht van “Hanzebeeld” of de reis al dan niet doorgaat. In het geval de reis doorgaat kan pas dán de vlucht worden geboekt. Boekt de reiziger de vlucht toch eerder dan zijn de risico’s voor het niet doorgaan van de reis geheel voor eigen risico van de reiziger.
 2. De reizen die door “Hanzebeeld” worden aangeboden hebben geen vast karakter. Dat wil zeggen dat we ons laten leiden door de energie en mogelijkheden op dat moment. Het aangegeven programma is een uitgangspunt en geen vaststaand gegeven.

Artikel 7. Reisdocumenten, reisbescheiden en bagage:

 1. De reiziger dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige documenten. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door “Hanzebeeld” verstrekte algemene informatie bij de betreffende instellingen en instanties op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren.
 2. “Hanzebeeld” is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.
 3. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden, fotoapparatuur en reisdocumenten.

Artikel 8. paspoort/vluchthaven vereisten

Informatie omtrent geldigheid van het paspoort of id-kaart en de vereisten van de luchthaven c.q. voorwaarden die aan de bagage worden gesteld wordt door “Hanzebeeld” verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instanties en instellingen gecontroleerd te worden. Aan de informatie die door “Hanzebeeld” wordt verstrekt, kunnen geen rechten ontleend worden.

Artikel 9. Verzekeringen:

De reiziger is verplicht een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten die ook hulpverlening door een SOS-centrale inhoudt. Dit om “Hanzebeeld” in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp aan de in nood verkerende reiziger te verlenen.

Artikel 10. aansprakelijkheid:

“Hanzebeeld” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis. Als de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan “Hanzebeeld”. Eventuele schade wordt door “Hanzebeeld” vergoed tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan “Hanzebeeld” is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

 • De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger.
 • De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken.
 • De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
 • Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan “Hanzebeeld” zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. “Hanzebeeld” is nooit aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en of annuleringsverzekering. Indien “Hanzebeeld” aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Artikel 11. verplichtingen van de reiziger:

De reiziger die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een reis daardoor wordt bemoeilijkt, kan door “Hanzebeeld” van de reis worden uitgesloten Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 12. annulering:

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • Voor eventuele lijn- en charterdiensten van vliegtuigmaatschappijen gelden te allen tijde 100% annuleringskosten.
 • Voor reeds geboekte en door Hanzebeeld betaalde accommodatie en excursies geldt te allen tijde 100% annuleringskosten.
 • Voor het overige geldt:
  • Tot 60 dagen voor vertrek 25% van de reissom
  • Van 60 dagen tot en met 42 dagen voor vertrek 35% van de reissom 
  • Van 41 dagen tot en met 30 dagen voor vertrek 50% van de reissom 
  • Van 29 dagen tot met 15 dagen voor vertrek 75% van de reissom
  • Van 14 dagen tot en met 8 dagen voor vertrek 90% van de reissom 
  • Vanaf 7 dagen voor vertrek 100% van de reissom

Naast annuleren is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten gaan. Het is dan van belang dat de ander aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden voldoet en dat het verzoek uiterlijk 7 dagen voor vertrekt wordt ingediend. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover “Hanzebeeld” voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom.

Artikel 13. klachtenbehandeling:

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij “Hanzebeeld”, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij “Hanzebeeld”. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 14. geschilbeslechting:

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen “Hanzebeeld” en reiziger in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Alkmaar. “Hanzebeeld” blijft echter bevoegd de reiziger te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationaal verdrag bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen “Hanzebeeld” en reizigers is Nederlands recht van toepassing.

Doesburg, januari 2023